Điều Khoản Sử Dụng của Haivi.tech

1. Giới thiệu Chào mừng bạn đến với Haivi.tech! Điều Khoản Sử Dụng này quy định cách thức và điều kiện sử dụng website của chúng tôi.

2. Chấp Nhận Điều Khoản Bằng việc truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này.

3. Sử Dụng Website

  • Bạn có thể sử dụng website này cho mục đích cá nhân và không thương mại.
  • Bạn không được phép sử dụng website này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được phép nào.

4. Nội Dung Trên Website Hải Vi IT

  • Nội dung trên website Hải Vi IT bao gồm văn bản, hình ảnh, video, và các tài liệu khác là tài sản của Haivi.tech hoặc được cấp phép sử dụng hợp pháp.
  • Bạn không được phép sao chép, phân phối, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép của chúng tôi.

5. Tài Khoản và Mật Khẩu

  • Đối với các dịch vụ yêu cầu tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh.
  • Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.

6. Quyền Riêng Tư Chính sách bảo mật của chúng tôi, mà bạn có thể tìm thấy trên website của chúng tôi, quy định cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

7. Thay Đổi Điều Khoản Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website của chúng tôi.

8. Giới Hạn Trách Nhiệm

  • Haivi.tech không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng website này.
  • Chúng tôi không đảm bảo rằng website và các dịch vụ liên quan sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

9. Liên Kết Đến Website Khác Website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các website khác mà không thuộc quản lý của Haivi.tech. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành bảo mật của các website đó.

10. Liên Hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua haiviit@haivi.tech.